ĐƠN HÀNG: KỸ SƯ CƠ KHÍ (THIẾT KẾ CAD 3D)
MÃ:

Nội dung công việc: Thiết kế sản phẩm nhựa (biết sử dụng CAD 3D)